ساعات کاری اتحادیه

روزهای زوج : ساعت 16 الی 19

روزهای یکشنبه و سه شنبه : ساعت 9 الی 13