فلسطین پاره تن اسلام است. امام خمینی (ره)

بدینوسیله از همکاران گرامی دعوت به عمل می آید در راهپیمایی روز قدس حضور بهم رسانند.

مکان تجمع اصناف:انتهای خیابان طیب مقابل ارگ جهان نما (به سمت میدان امام ره)

زمان :جمعه  1398/3/10 ساعت 10 صبح

بسیج اصناف