چهارشنبه  : برق صنعتی

ساعت مراجعه:17 الی 19

چهارشنبه: الکترونیک 

ساعت مراجعه: 16 الی 19

دوشنبه : برق ساختمان و موسیقی

ساعات مراجعه:  16 الی 19

شنبه: سیستم های حفاظتی

ساعات مراجعه:  16 الی 19