جواد تولا- نایب رئیس اول اتحادیه

احمدرضا کارپور- دبیر اتحادیه

سعید قاسمی- عضو هیئت مدیره

مهدی تاج سعید - بازرس اتحادیه

عماد افهام - رئیس اتحادیه

شهرام بشیری-نایب رئیس دوم اتحادیه

محسن صرامی فروشانی- عضو اول هیات مدیره

محمود بنی صادقیان- خزانه دار