عماد افهام - رئیس اتحادیه

شهرام بشیری-نایب رئیس دوم اتحادیه

احمدرضا کارپور- دبیر اتحادیه

سعید قاسمی- عضو هیئت مدیره

جواد تولا- نایب رئیس اول اتحادیه

محمود بنی صادقیان- خزانه دار

محسن صرامی فروشانی- عضو هیئت مدیره

مهدی تاج سعید - بازرس اتحادیه